Regulamin

Regulamin sprzedaży w sklepach internetowych grupa wloskiezakupy.pl§ 1
Słownik pojęć

Sprzedawca – Italiastyle Radosałw Mielecki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 14F1/6, 53-033 Wrocław,  REGON: 021928177, NIP: 8871492097.
Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod główną domeną www.wloskiezakupy.pl, oraz wszystkie sklepy do niego podłączone za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia. tj. www.wloskiekuchnie.pl www.wloskiesofy.pl  www.wloskiesypialnie.pl www.wloskiekrzesla.pl  www.wloskiestoly.pl www.meble-lakierowane.pl www.wloskimarket.pl www.wloska-kawa.pl  www.wloskieprzepisy.pl www.wloskijezyk.pl www.wloskieprzygody.pl Sklepy: italiabike.pl i fopahopa.pl posiadają odrębne regulaminy z którymi prosimy zapoznać się na tych stronach.

Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (konsument lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zawierająca umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, wsystkie w danej ofercie sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

§ 2
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklepy w chwili składania zamówienia.
Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.
Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, udzielania rabatów na poszczególne towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie Kupujący musi się zarejestrować (założyć konto w Sklepie). Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.
Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o towarze).

§ 3
Składanie zamówień

Sprzedawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz oraz potwierdzając zamówienie poprzez pocztę e-mail.
W celu złożenia zamówienia poprzez serwis Sklepu należy w pierwszej kolejności dodać wybrany towar do koszyka i wybrać opcję „złóż zamówienie”. Następnie należy postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi w serwisie Sklepu.
Po wypełnieniu interaktywnego formularza  poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami oferty. Jednocześnie w e-mailu znajduje się prośba o potwierdzenie oferty przez Kupującego. Kliknięcie przez Kupującego w link znajdujący się w e-mailu w ciągu 48 godzin od otrzymania maila oznacza potwierdzenie złożenia zamówienia. Kupujący w ten sam sposób może anulować zamówienie (przesyłając   w e-mailu informacje o anulowaniu zamówienia).
Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
gotówką za pobraniem
Kupujący powinien opłacić zamówienie w terminie 2 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.
Firma Italiastyle Radosław Mielecki pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości zamawianego towaru, pozostała płatność w zależności od wybranej opcji płatności

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w trakcie procedury składania zamówienia (w interaktywnym formularzu zamówienia). Ponadto koszty dostawy zostały uwidocznione w zakładce każdego towaru. Koszty dostawy doliczane są do ceny towaru i ponoszone są przez Kupującego.

§ 4
Realizacja zamówień

Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie zamówienia).
W przypadku, gdy Kupujący nie wybrał opcji płatności za całe zamówienia przed jego realizacją (przelewem), warunkiem przyjęcia do realizacji zamówienia o wartości powyżej 1000,00 zł jest dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony towar – w wysokości 30 % wartości towaru.
Przy każdym towarze podana jest informacja o terminie, w którym towar będzie dostępny.
Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie wskazanym w zakładce każdego towaru, tj. od  3 do 45 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia lub od dnia przelewu dokonanego przez Kupującego (w przypadku płatności przelewem), pod warunkiem że Kupujący, będący konsumentem, wyrazi zgodę na taki termin realizacji.
Zamówienia złożone przez Kupujących niebędących konsumentami realizowane są w terminie od 3 do 45 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia lub od dnia przelewu dokonanego przez Kupującego (w przypadku płatności przelewem).
Przeciętny czas dostarczenia towaru do Kupującego to 48 godzin do chwili zrealizowania zamówienia (tj. odebrania towaru z magazynu Sprzedawcy).
Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem lub w oddzielnej przesyłce.
Sprzedawca realizuje dostawę towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej (przesyłka ubezpieczona)  lub własnym transportem.
Kurier nie dostarcza przesyłek o masie przekraczającej 5 kg „pod drzwi”. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do odbioru przesyłki z pojazdu kuriera.
Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera i niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Kupujący może także odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5
Reklamacja i gwarancja

Kupującemu, z tytułu niezgodności towaru z umową lub z tytułu rękojmi za wady, przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacja może być złożona pisemnie listem na adres Sprzedawcy lub za pomocą poczty e-mail: biuro@wloskiezakupy.pl
Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą telefonicznie  lub za pośrednictwem poczty e-mail – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie fotografii uszkodzonego towaru oraz dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
W przypadku umów zawartych z Kupującymi mającymi status konsumenta, reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową rozpatrywane są zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
W przypadku reklamacji składanych przez Kupujących niebędących konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty związane z reklamacją będzie pokrywał Kupujący niebędący konsumentem.
Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym (o ile taki dokument jest dołączony do towaru).
Z uwagi na indywidualny charakter towarów ich rzeczywisty wygląd i kolorystyka mogą nieznacznie różnić się od wyświetlanych w serwisie Sklepu. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób uprawnień Kupujących przysługujących im na podstawie kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

§ 6
Odstąpienie od umowy

Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od
dnia odebrania towaru przez konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
dostarczania prasy,
usług w zakresie gier  hazardowych.
W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Konsument, który odstąpił od umowy wysyła towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.
Koszty towaru wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru przez konsumenta zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
Kupujący nieposiadający statusu konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7
Ochrona danych osobowych i prywatności

Kupujący wypełniając formularz rejestracji oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Wypełniając formularz rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.
Szczegółowe informacje w zakresie ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „regulamin” w serwisie Sklepu.

§ 8
Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Serwisu www.wloskiezakupy.pl i wsztkich sklepach do niego podłączonych (zakładka „Regulamin”).

up
Menu
pl | en | it
Włoskie wózki dla dzieci
Włoskie wózki
dla dzieci
Pawilon
05
Foppapedretti online w Polsce
ZobaczZobacz
Foppapedretti online w Polsce
Włoskie wózki
dla dzieci
Ekskluzywny design “made in Italy”,
najwyższe bezpieczeństwo i komfort.
Piękno obok którego nie można przejść obojętnie.
ZobaczZobacz
Włoskie przepisy kulinarne
Włoskie
przepisy kulinarne
Pawilon
07
BLOG
ZobaczZobacz
BLOG
Włoskie
przepisy kulinarne
ZobaczZobacz
Włoskie meble
Włoskie
meble
Pawilon
01
Prawdziwy włoski design
ZobaczZobacz
Prawdziwy włoski design
Włoskie
meble
Włoskie meble on line na kliknięcie myszki
ZobaczZobacz
Włoskie rowery
Włoskie
rowery
Pawilon
03
Włoskie marki rowerowe
ZobaczZobacz
Włoskie marki rowerowe
Włoskie
rowery
Sklep z włoskimi rowerami i osprzętem
ZobaczZobacz
Włoski market
Włoski
market
Pawilon
02
Włoskie produkty spożywcze
ZobaczZobacz
Włoskie produkty spożywcze
Włoski
market
Wyjątkowe, ekologiczne, włoskie produkty spożywcze.

JUŻ WKRÓTCE!
ZobaczZobacz
Włoskie przygody
Włoskie
przygody
Pawilon
04
BLOG
ZobaczZobacz
BLOG
Włoskie
przygody
Planujesz podróż do Włoch? Chcesz poznać ten piękny kraj,
jego tradycje, zwyczaje, społeczeństwo?
ZobaczZobacz
Włoska kawa
Włoska
kawa
Pawilon
06
Stwórz własną kawiarnię
ZobaczZobacz
Stwórz własną kawiarnię
Włoska
kawa
Markowa włoska kawa i domowe ekspresy.
ZobaczZobacz
Włoski język
Włoski
język
Pawilon
08
Portal dla ludzi kochających język i kulturę Włoch
ZobaczZobacz
Portal dla ludzi kochających język i kulturę Włoch
Włoski
język
Język włoski to nie tylko jego podręcznikowa nauka - wejdź i przekonaj się.

JUŻ WKRÓTCE!
ZobaczZobacz

Pawilon
01

Włoskie
meble

Stoicie Państwo przed trudnym wyborem. Jak ma wyglądać moje mieszkanie? Komu zaufać? Na jaką markę postawić? Co ma decydować o kształcie życia mojego i mojej rodziny? Liczy się tylko cena? Czy niepowtarzalne piękno i doskonała jakość? Wejdź i wybierz meble.

Włoskie sofy
Włoskie
sofy

Szeroka gama włoskich sof tapicerowanych z funkcją spania lub bez niej.

Wejdź
Włoskie kuchnie
Włoskie
kuchnie

Włoskie kuchnie. Projektowanie kuchni on line.

Wejdź
Włoskie sypialnie
Włoskie
sypialnie

Łóżka, szafy, komody, materace oraz dodatki do sypialni.

Wejdź
Włoskie stoły
Włoskie
stoły

Nowoczesne stoły włoskie w każdym rozmiarze i do każdego wnętrza.

Wejdź
Włoskie krzesła
Włoskie
krzesła

Ponad 300 różnych modeli krzeseł do wyboru.

Wejdź
Meble lakierowane
Meble
lakierowane

Ciekawy design, przystępna cena i znane włoskie marki meblowe.

Wejdź


Pawilon
02

Włoski
market

Zapytasz dlaczego nasz market jest bardziej wyjątkowy od innych sklepów internetowych? To proste! Skoro tu dotarłeś to znaczy, że jesteś kimś wyjątkowym, kimś kto szuka wyjątkowych produktów, kimś kto używa tylko sprawdzonych producentów. Dobrze trafiłeś!

Włoski market
Włoski
market

JUŻ WKRÓTCE!!

Prawdziwy włoski market. W naszym sklepie znajdziesz znane włoskie marki: Barilla, Oro Caffe, Cooppertiva Loppiano, wino Ronchi San Giuseppe, wino Butussi.

Wejdź

Kuchnia włoska należy do najbardziej cenionych kuchni europejskich. Wszystkim jej miłośnikom pragniemy zaproponować wysokiej jakości włoskie produkty spożywcze, z których można samodzielnie wyczarować śródziemnomorskie specjały. Wśród szerokiego asortymentu klienci znajdą przede wszystkim cenione przez koneserów wina włoskie, niezbędne w kuchni każdego Włocha makarony, sosy pomidorowe czy typowe przyprawy, takie jak bazylia, rozmaryn i oregano. Oczywiście nie może też zabraknąć takich produktów jak oliwa z oliwek, która doskonale komponuje się z sałatkami, makaronem czy tortellini. A do zwieńczenia włoskich potraw klienci znajdą tu prawdziwy ser włoski, przede wszystkim parmezan, pecorino czy grana. Mówiąc krótko, oferujemy wszystko to, co jest niezbędne dla prawdziwego miłośnika włoskiej kuchni.

Pawilon
03

Włoskie
rowery

Nasz sklep rowerowy chcemy oprzeć na gustach tych, którzy cenią sobie w rowerach funkcjonalność połączoną z perfekcyjnym design’em. Sięgamy do małych włoskich fabryk, które w środowisku fanów dwóch kółek stają się coraz bardziej znane przede wszystkim ze względu na swą jakość.

Włoskie rowery
Włoskie
rowery

ItaliaBike. Rowery włoskie, szosowe, ramy, koła, serwis, opony, MTB

Wejdź

Włochy to kraj głównie rowerów szosowych i w tej grupie chcemy zaproponować niepowtarzalne rowery De Rosa, produkty z najwyższej światowej półki, używane przez zawodników kolarskich grup zawodowych startujących cyklu UCI World Tour jak De Rosa – Ceramica  Flaminia, którzy w 2011 gościli na Tour de Pologne. De Rosa to również piękne rowery miejskie Milanino. Na polskie drogi chcemy wprowadzić istniejącą od 1939 roku markę OLMO, oferującą pełną gamę rowerów zarówno dla zawodników szosowych, fanów cykloturystki, rowerów all mountain, jak i komfortowych dostępnych we wszystkich rozmiarach i szerokiej gamie napędów Campagnolo i Shimano. OLMO produkuje również bardzo ciekawe rowery dla młodzieży i dzieci.

Dostępne są u Nas również części rowerowe takich marek jak FSA, Selle Ialia, Sportourer, Vision wykorzystywane przez większość dużych producentów rowerów na  świecie. Proponujemy również opony rowerowe włoskiej Grupy Vittoria. Dla zwolenników asfaltów mamy markę Vittoria a dla zwolenników jazdy terenowej opony GEAX.

Pawilon
04

Włoskie
przygody

Włochy to kraj różnorodny krajobrazowo, społecznie, kulturowo.
To świat sprzeczności - wielkiej sztuki i kultury ale też mass mediów zadziwiających swoim stylem pop. Dzięki bogactwu krajobrazowemu Italia jest coraz częściej celem wakacyjnych podróży.

Każdy kto choć raz był we Włoszech może opowiedzieć przynajmniej jedną ciekawą przygodę związaną z tym wyjazdem. Piękne morza, plaże, wyprawy w Dolomity czy Alpy, zwiedzanie Rzymu, Florencji czy Neapolu… Wszyscy mamy jakieś ukochane miejsca, wspomnienia, wrażenia…
Na tym blogu znajdziecie opowieści wakacyjne i podróżnicze, które być może pomogą Wam zaplanować wyjazd do Włoch.  Znajdziecie tu przydatne linki, porady, mapy i pomocne wskazówki. Będzie tu jednak dużo, dużo więcej – o Włoszech opowiedzą nam znawcy tematu –
włoskiej polityki, społeczeństwa, kultury, sztuki. O swoich włoskich przygodach napiszą dla nas znani ludzie – gwiazdy, politycy, aktorzy….
Zapraszamy też wszystkich Was – naszych czytelników. Podzielcie się z nami tym co we Włoszech kochacie najbardziej, tym czego nie lubicie i co Wam nie odpowiada… Wyślijcie nam Wasze filmy, zdjęcia, opowieści. Wszystkie opublikujemy! Stwórzmy razem obraz Włoch widziany naszymi oczami. Czekamy na Wasze przygody!

Pawilon
05

Włoskie wózki
dla dzieci

Wózek dla dziecka to nie tylko cztery koła, gondola i rączka do pchania. To miejsce, w którym dziecko po urodzeniu spędza bardzo dużo czasu, gdzie śpi, poznaje świat, uczy się go…

Włoskie wózki dla dzieci
Włoskie wózki
dla dzieci

Wyjątkowy wózek dla Twojego dziecka!

Wejdź

 

Jeśli lubią Państwo otaczać się przedmiotami niebanalnymi, szukają wyjątkowego designu, stylu i jakości – zapraszamy Was do tego sklepu! Znajdziecie tu wyjątkowe wózki dla dzieci. Firma Foppapedretti, obecna na polskim rynku od 2013 roku, ma w swojej ofercie wózki klasyczne i nowoczesne, spacerówki i zestawy złożone z 4 lub 5 elementów.  Można tu również kupić foteliki samochodowe i inne, piękne przedmioty „made in Italy”’

 

W ofercie sklepu znajduje się również jedyny na rynku wózek z napędem elektrycznym. To wyjątkowa propozycja wzorowana na konstrukcji wózków do gry w golfa. Nic dziwnego, że szybko wózek ten stał się popularny wśród gwiazd w wielu krajach. W Polsce wybrały go: Dorota Gardias, Karolina Malinowska oraz Beata Sadowska… Zapraszamy Państwa do skorzystania z wielu ciekawych promocji i ofert dostępnych w sklepie!

Pawilon
06

Włoska
kawa

Statystyki podają, że spożycie kawy w ostatnich trzech latach w Polsce wzrosło o 30 %. W każdym mieście jak grzyby po deszczu wyrstają bardziej lub mniej znane kawiarnie i bary, gdzie każdy możesz napić się kawy. Nasz sklep to odpowiedź na zapotrzebowanie klientów, którzy cenią sobie orginalną  włoską kawę.

Włoska kawa
Włoska
kawa

Najlepsza kawa wśród najlepszych kaw. Teraz i Ty możesz cieszyć się jej smakiem.

Wejdź

Włoska kawa jest ceniona przez koneserów na całym świecie. W bogatej ofercie sklepu znajduje się najlepsza arabica 100%, którą można nabyć w formie kawy mielonej bądź kawy ziarnistej. Naszym klientom proponujemy także kawę bezkofeinową – idealną dla osób z nadciśnieniem czy też dla kobiet w ciąży. Miłośnicy włoskiej kawy najbardziej cenią sobie tę przyrządzoną w ekspresie. Dlatego w ofercie sklepu znajdują się także ekspresy domowe, dzięki czemu we własnym domu można przyrządzić kawę na miarę najlepszych włoskich kawiarni. A pomogą w tym liczne akcesoria służące do parzenia kawy. Można też u nas nabyć asortyment dla kawiarni – między innymi kawę w kapsułkach, profesjonalne ekspresy barowe, a także kompleksowe wyposażenie kawiarni.

Pawilon
07

Włoskie
przepisy kulinarne

Przepisy kuchni włoskiej – moje, Twoje, nasze, Wasze…. Stwórzmy razem książkę kucharską z naszymi ulubionymi przepisami włoskimi! Każdy z nas ma w kuchni włoskiej jakieś ulubione danie. Wielu czyni z niego swoje danie popisowe – dla ukochanego, żony, mamy, babci, dzieci…


Włoskie przepisy kulinarne
Włoskie
przepisy kulinarne

Blog o gotowaniu - sprawdź przepisy i zobacz polecane restauracje.

Wejdź

 

Kuchnia włoska niesłusznie ograniczana jest potocznie do pizzy i spaghetti. To przecież cała masa pyszności. Dania z ryb, owoców morza, pasty, dodatki, desery… Kochamy tę kuchnie i często ją jadamy. W nawet malutkich polskich miejscowościach znajdzie się ulica, na której króluje włoska restauracja, bar lub  kawiarnia. Na tym blogu pokażemy Wam te miejsca. Czekamy też na Wasze relacje – powiedzcie nam gdzie warto zjeść po włosku a której restauracji mamy unikaćJ W tym miejscu znajdziecie też przepisy kuchni włoskiej. Pasjonaci gotowania napiszą, opowiedzą o swoich ulubionych daniach. Dzięki krótkim filmom instruktażowym każdy będzie mógł przyrządzić coś pysznego. Czekamy też na Wasze propozycje. Każdy z nas robi tiramisu troszkę inaczej, wszyscy mamy w kuchni jakieś tajemnice… Zdradźcie nam je. Przesyłajcie swoje przepisy, filmujcie Wasze włoskie gotowanie. Wszystkie materiały znajdą swoje miejsce na naszym blogu! Jedynym ograniczeniem jest nasza kulinarna fantazia.

Pawilon
08

Włoski
język

Nasz portal to nie tylko serwis poświęcony nauce języka włoskiego. Tu znajdziesz wszystko o kulturze, literaturze, histori, muzyce oraz filmie włoskim. Zapraszamy do naszego serwisu.

Włoski język
Włoski
język

JUŻ WKRÓTCE!

Ucz się języka włoskiego, dołacz do nas już dziś!

Wejdź


Włoski język staje się coraz bardziej ceniony na świecie. Jego znajomość może przydać się podczas wakacji w tym kraju czy też w zetknięciu z włoską kulturą. Z nami odkryjesz historię języka włoskiego i jego gramatykę Poznasz także te uczelnie w Polsce, gdzie można studiowac włsoki. Italianistyka daje obecnie doskonałe perspektywy na przyszłość – specjaliści od języka włoskiego i kultury tego kraju są coraz chętniej poszukiwani przez pracodawców. Dlatego właśnie wszystkim zainteresowanym przygodą z tym językiem oferujemy korepetycje online, audio booki z włoską literaturą, a nawet materiały do nauki języka renomowanych uczelni. Wszystko to może być doskonałym wstępem do rozpoczęcia przygody z italianistyką lub też przydatną pomocą dla osób studiujących filologię włoską. Co więcej, można tu zapoznać się z ciekawymi aktualnościami ze świata italianistów w Polsce. Czyli, mówiąc krótko, znajdziesz tu wszystko o języku i kulturze Włoch.